JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki 2015

JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - 1
JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - 2
JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - 3
JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - 4
JEMS (i…) - Galeria Architektury GAGA w Małopolskim Ogrodzie Sztuki - 5