Architects Declare – przyłączamy się do inicjatywy europejskich architektów

Bliźniacze kryzysy załamania klimatycznego i utraty bioróżnorodności są najpoważniejszym problemem naszych czasów. Budynki i budownictwo odgrywają tu pierwszoplanową rolę, ponieważ odpowiadają za prawie 40% związanych z energią emisji dwutlenku węgla (CO2), jednocześnie wywierając znaczący wpływ na nasze naturalne siedliska.

Dla wszystkich zatrudnionych w branży budowlanej zaspokajanie potrzeb społecznych bez naruszania ekologicznych granic Ziemi wymagało będzie zmiany paradygmatu działania. Razem z naszymi klientami będziemy musieli projektować i realizować budynki, miasta i infrastrukturę jako stanowiące nieodzowne części składowe większego, nieustannie regenerującego się i samowystarczalnego systemu.

Już dzisiaj dysponujemy badaniami i technologią umożliwiającymi taką transformację, ale dotychczas brakowało kolektywnej woli. W obliczu tych faktów zobowiązujemy się do wzmocnienia w naszej pracy aspektu tworzenia takiej architektury i urbanistyki, które będą miały bardziej pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

Będziemy dążyć do:

 • Szerzenia wśród naszych klientów i kontrahentów świadomości zagrożeń związanych z klimatem i bioróżnorodnością oraz pilnej potrzeby działania.
 • Propagowania szybszych zmian w naszej branży w kierunku praktyk projektowania regeneracyjnego i wspierającej te procesy priorytetyzacji finansowania rządowego.
 • Ustanowienia zasad łagodzenia niekorzystnych zmian dotyczących klimatu i bioróżnorodności jako kluczowego miernika sukcesu w naszej branży: wyrażonego nagrodami, wyróżnieniami i listami.
 • Dzielenia się w powyższych działaniach i dążeniach wiedzą i badaniami na zasadach open source.
 • Oceniania wszystkich nowych projektów pod kątem aspiracji do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym i zachęcania naszych klientów do przyjęcia takiego podejścia.
 • Modernizowania istniejących budynków w celu ich dłuższego wykorzystania jako bardziej efektywnej pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywy dla rozbiórek i nowych projektów budowlanych, gdy tylko jest to możliwe.
 • Uwzględniania obliczania pełnych kosztów cyklu życia, modelowania emisji dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania i ocen po zasiedleniu jako części naszego podstawowego zakresu prac, w celu zmniejszenia zużycia zarówno zasobów wbudowywanych, jak i operacyjnych.
 • Przyjmowania w naszych pracowniach zasad projektowania bardziej regeneracyjnego, tak aby projektowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne w okresie użytkowania przewyższały standard zerowej emisji dwutlenku węgla.
 • Dalszej redukcji odpadów budowlanych we współpracy z inżynierami, wykonawcami robót i klientami.
 • Szybszego przechodzenia we wszystkich naszych pracach na materiały o niskim potencjale emisji dwutlenku węgla.
 • Minimalizacji marnotrawstwa zasobów w architekturze i planowaniu urbanistycznym, zarówno pod względem ilościowym, jak i szczegółowym.

Sygnatariusze założyciele:

JEMS Architekci, JSK Architekci, Kuryłowicz & Associates, Maćków Pracownia Projektowa, WWAA, WXCA

Mamy nadzieję, że każda polska pracownia architektoniczna dołączy do nas podejmując to zobowiązanie.

#architectsdeclare

 

https://pl.architectsdeclare.com/?fbclid=IwAR2lM5QPtoeF5nvkH-Ui6eUjvRG4eZ8bTGfOlXsH8waXs7NlcyTPNbt66JM

2020-01-22