Konkurs na siedzibę Teatru Nowego

Projekt wyróżniony II nagrodą jest adaptacją terenów bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta na cele teatralne.
Uformowanie projektowanej zabudowy jako kilku względnie niezależnych obiektów zgrupowanych wokół wewnętrznego dziedzińca – ogrodu plenerowego, jest zabiegiem integracyjnym zarówno w sensie przestrzennym jak i funkcjonalnym. Taka wewnętrzna przestrzeń kompleksu sprzyja przenikaniu się różnych form aktywności.
Dawna hala warsztatowa – serce Teatru – nie została zdominowana przez zabudowę nową, przeciwnie, stanowi obiekt główny nie tylko w sensie funkcjonalnym lecz także architektonicznym.
Projektowane domy są podobne, proste i skromne, różniące się od siebie zaledwie o tyle, o ile wymagały tego względy natury funkcjonalnej. Ich fasady stanowić powinny nie tylko jednorodne tło wydarzeń artystycznych oraz podkreślać powiązania z otoczeniem.
Rozwiązania architektoniczne mają sprzyjać kreowaniu więzi społecznych. Realizacja idei wewnętrznego dziedzińca – ogrodu plenerowego, którego przestrzeń wiąże się z obiektami otaczającymi pozwala na organizowanie różnorakich imprez takich jak: przedstawienia plenerowe, projekcje filmowe, happeningi, wystawy plenerowe i wszelkie inne akcje performatywne, które w zależności od potrzeb mogą mieć charakter całkowicie otwarty (swobodny dostęp z zewnątrz) lub ograniczony (dostęp kontrolowany). Imprezy te mogą mieć różnoraki zasięg od całości kompleksu po jego części ograniczone do poszczególnych budynków i terenów bezpośrednio do nich przylegających. 

Rok2008
Konkurs na siedzibę Teatru Nowego Konkurs na siedzibę Teatru Nowego Konkurs na siedzibę Teatru Nowego Konkurs na siedzibę Teatru Nowego