Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego.

Zwycięski projekt konkursowy regulacji terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie oparty został o następujące założenia:
- Konieczność poszanowania zastanych wartości urbanistycznych i przyrodniczych;
- Otoczenie Stadionu Narodowego jako element zielonego założenia rozciągającego się od Parku Skaryszewskiego do Wisły;
- Powiązanie Stadionu z otaczającymi obszarami zabudowy miejskiej w formie parku - „zielonej doliny”  miejsca wydarzeń i inicjatyw, które animować będą życie społeczne;
- Traktowanie Zielenieckiej jako ulicy o charakterze parkowym, łączącej a nie Rozdzielającej tereny parkowe.
- Stworzenie wzdłuż linii kolei silnie zdefiniowanego obszaru o charakterze miejskim pozostającego w opozycji do swobodnej i otwartej formy urządzenia parku i lokalizowania w nim obiektów kubaturowych;
- Przestrzenne uporządkowanie rejonu skrzyżowania Targowej, Grochowskiej, Zamojskiego i Zielenieckiej – integracja istniejącej zabudowy tego rejonu Pragi i planowanego jej centrum na terenie Portu Praskiego;
- Koncentracja miejskiego programu usługowego w oparciu o przestrzeń ulic i placu w powiązaniu z lokalizacją najważniejszych stacji i przystanków transportu publicznego;

 

Rok2008
Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego. Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego. Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego. Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego. Konkurs na zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego.